PN-EN 469:2021-01 [EN 469:2020 IDT]

Dokument PN-EN 469:2021-01 [EN 469:2020 IDT] Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych [informacja na stronie PKN].

Norma ma status normy zharmonizowanej od dnia 05 marca 2021 r.  – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej OJ L 077 - 05.03.2021.

Domniemanie zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym w odniesieniu do:

 • EN 469:2005 Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych
 • EN 469:2005/A1:2006
 • EN 469:2005/AC:2006

upływa w dniu 5 września 2022 r.

W dokumencie normatywnym PN-EN 469:2021-01 [EN 469:2020 IDT] Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych określono minimalne wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do stosowania w czasie akcji przeciwpożarowych. Wymagania wyszczególnione w dokumencie obejmują:

 • konstrukcję,
 • ochronę przed ciepłem i płomieniem,
 • właściwości mechaniczne,
 • właściwości chemiczne,
 • właściwości dotyczące wygody użytkowania oraz
 • właściwości widzialności.

W dokumencie uwzględniono:

 • ogólną konstrukcję odzieży,
 • minimalne poziomy właściwości użytkowych zastosowanych materiałów,
 • metody badań, które należy zastosować w celu określenia tych poziomów właściwości użytkowych,
 • oznakowanie i informacje dostarczane przez producenta.

W dokumencie dokonano rozróżnienia między akcjami przeciwpożarowymi, dzieląc je na dwa poziomy bezpieczeństwa na podstawie oceny ryzyka:

 • Poziom 1: określa minimalne wymagania dla odzieży strażackiej, stosowanej podczas pracy związanej z akcją przeciwpożarową i działaniami pomocniczymi prowadzonymi na zewnątrz, z uwzględnieniem otoczenia i warunków spodziewanych wariantów działania podczas akcji przeciwpożarowych. Poziom 1 nie dotyczy ochrony przed zagrożeniem związanym z akcjami gaśniczymi i ratowniczymi w budynkach, chyba że łączy się z poziomem 2 lub innym specjalistycznym ŚOI.
 • Poziom 2: określa minimalne wymagania dla odzieży strażackiej stosowanej podczas zagrożenia związanego z akcjami gaśniczymi i ratowniczymi w budynkach.
  Rozróżnienie między odzieżą w ramach poziomu 1 i poziomu 2 ogranicza się do wymagań w zakresie ochrony przed ciepłem i płomieniem (X1 lub X2 – ciepło i płomień). Te poziomy ochrony mogą osiągać pojedyncze wyroby odzieżowe lub kombinacje oddzielnych wyrobów odzieżowych.

Za pomocą dodatkowego oznakowania podaje się dwa stopnie ochrony:

 • Y (ochrona przed przenikaniem wody) oraz
 • Z (opór pary wodnej).

Istotne jest, aby te poziomy wykonania wskazać na oznakowaniu odzieży i objaśnić w instrukcji użytkowania.

Dokument nie dotyczy:

 • odzieży ochronnej stosowanej podczas akcji przeciwpożarowych na przestrzeni otwartej, specjalistycznych akcji przeciwpożarowych przy dużej ilości promieniowania cieplnego, gdzie wymagania jest odzież odblaskowa i/lub podczas akcji ratowniczych wymagających zastosowania zaawansowanej techniki w związku z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, pracą z pilarkami łańcuchowymi oraz ratownictwem wodnym i wysokościowym,
 • ochrony głowy, dłoni i stóp, ani szczególnej ochrony przed innymi zagrożeniami, np. zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i elektrycznymi.

Powyższe aspekty mogą być uwzględnione w innych Normach Europejskich.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS