Nadzór nad certy­fi­ka­tem III kategoria (moduł C2)

Nadzór nad certy­fi­ka­tem badania typu UE (moduł C2) - III kategoria ŚOI

Jednostka notyfikowana nr 2534 CERTEX prowadzi badanie typu UE dla środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III. Jednostka prowadzi również nadzór nad środkami ochrony indywidualnej kategorii III dla certyfikatów własnych lub wydanych przez inne jednostki notyfikowane.
Nadzór prowadzony jest na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/425 Załącznik VII, Moduł C2 Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu.

Kontrole produktu

  • Jednostka notyfikowana przeprowadza kontrole produktu w celu weryfikacji jednorodności produkcji oraz zgodności ŚOI z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Kontrole produktu przeprowadza się co najmniej raz do roku, w losowych odstępach czasu wyznaczanych przez jednostkę notyfikowaną. Pierwsze kontrole produktu przeprowadza się nie później niż po upływie roku od daty wydania certyfikatu badania typu UE.
  • Jednostka notyfikowana dokonuje wyboru odpowiedniej próby statystycznej wytworzonych ŚOI w miejscu uzgodnionym przez nią z producentem. Wszystkie egzemplarze ŚOI wchodzące w skład próby poddaje się sprawdzeniom i odpowiednim badaniom określonym w odpowiedniej normie lub normach zharmonizowanych lub równoważnym badaniom określonym w innych odpowiednich specyfikacjach technicznych w celu weryfikacji zgodności ŚOI z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.
  • W przypadku gdy jednostka notyfikowana, o której mowa w pkt 3, nie jest jednostką, która wydała certyfikat badania typu UE, kontaktuje się ona z jednostką, która go wydała, w razie trudności w związku z oceną zgodności próby.
  • Akceptacyjna procedura pobierania próbek, którą należy stosować, ma na celu ustalenie, czy proces wytwarzania zapewnia jednorodność produkcji i przebiega w dopuszczalnych granicach, z myślą o zapewnieniu zgodności ŚOI.
  • Jeżeli sprawdzenia i badania ujawniają, że produkcja nie jest jednorodna lub że ŚOI nie są zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE lub nie spełniają mających zastosowanie zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, jednostka notyfikowana podejmuje środki odpowiednie do stwierdzonego uchybienia lub uchybień i informuje o tym organ notyfikujący.

Aby objąć nadzorem certyfikat śoi kategorii III należy:

  • zgłosić się do naszej jednostki przesyłając stosowny wniosek. Odpowiednie formularze znajdą Państwo w zakładce Ocena typu UE - Do pobrania >>>.
  • zawrzeć stosowną umowę.

Po złożeniu wniosku i uzgodnieniu z jednostką przedmiotu i warunków oceny / nadzoru, otrzymają Państwo do zaakceptowania umowę.
Jeśli umowa o nadzór nad certyfikatem dla śoi III kategorii była zawarta wcześniej z inną jednostką notyfikowaną, która jednocześnie wystawiła certyfikat lub tylko prowadziła nadzór, należy ją wypowiedzieć. Zawarcie umowy o nadzór z ITT CERTEX możliwe jest po wygaśnięciu wcześniejszej umowy o nadzór z inną Jednostką Notyfikowaną.

UWAGA: Warunkiem używania czerocyfrowego kodu (w przypadku ITT CERTEX - 2534) obok oznaczenia CE w dokumentach oraz w oznakowaniu śoi jest zawarcie umowy, o której mowa wyżej.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat procedury nadzoru nad środkami ochrony indywidualnej kategorii III prosimy kontaktować się z biurem jednostki: biuro@ittcertex.pl

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS