Odzież robocza

Odzież robocza – Ubrania robocze
PN-P-84525:1998

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. prowadzi certyfikację odzieży roboczej oraz materiałów przeznaczonych na odzież roboczą na zgodność z PN-P-84525:1998 Odzież robocza. Ubrania robocze w obszarze akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach zakresu akredytacji AC 175 według programów certyfikacji:

 • PRC-2 CERTEX OPJ Certyfikacja zgodności – z oceną procesu produkcji/dostawy (dokument w zakładce Certyfikacja - Do pobrania >>>.) albo
 • PRC-3 CERTEX OT Certyfikacja zgodności – ocena typu (dokument w zakładce Certyfikacja - Do pobrania >>>.). Oferujemy certyfikaty zgodności, które wydawane są na okres 18 albo 36 miesięcy.

Należy zwrócić uwagę, że odzież robocza często mylona jest z odzieżą ochronną – ich ocena prowadzona jest przez jednostki notyfikowane w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG), jedną z których jest ITT CERTEX (NB 2534).

Zgodnie z zapisem Kodeksu pracy Rozdział X art. 237 7 § 1: „Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

1. jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

2. ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy."

 

Odzież robocza nie może być zamiennie nazywana odzieżą ochronną, oznakowanie odzieży roboczej nie może zawierać oznaczenia CE.

Natomiast, odzież ochronna stosowana przez pracownika powinna być dobrana w wyniku przeprowadzonej przez pracodawcę analizy i oceny ryzyka na stanowisku pracy, po zidentyfikowaniu występującego na nim zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, a następnie dobraniu odpowiednich środków ochrony, uwzględniając ryzyko, częstotliwość ekspozycji, włączając w to warunki przechowywania, czyszczenia, naprawy i sprawdzania.

Odzież robocza jest to odzież:

 • okrywająca lub zastępująca własną odzież pracownika w warunkach, w których nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • dostosowana do wykonywanych czynności i wymogów procesu technologicznego [wg PN-P-84525:1998 Odzież robocza-Ubrania robocze (rozdz. 1.3, p.1.3.1)].

 

Należy zwrócić uwagę, że normy: EN 340 oraz EN ISO 13688 nie są do samodzielnego stosowania. Jest to napisane wprost we wprowadzeniach do obu norm.

 • EN 340: (...) Niniejsza norma europejska jest normą referencyjną przywoływaną, jeżeli ma to znaczenie, przez normy przedmiotowe. Niniejsza norma nie powinna być stosowana odrębnie lecz tylko w powiązaniu z inną normą zawierającą wymagania dla określonego wykonania wyrobu w celu zapewnienia ochrony. Jeżeli określone wymagania są potrzebne, powinny być wyszczególnione w odpowiedniej normie dla tych wyrobów. (...)
 • EN ISO 13688 (...) Niniejsza Norma Międzynarodowa z założenia nie jest przeznaczona do samodzielnego stosowania, lecz tylko w powiązaniu z inną normą zawierającą wymagania dotyczące określonej skuteczności wyrobu, który zapewnia ochronę. (...)

 

Odzież ochronna
Na potrzeby Rozporządzenia (UE) 2016/425 stosuje się następującą definicję środków ochrony indywidualnej:

a) środki zaprojektowane i wyprodukowane do noszenia lub trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa tej osoby;

b) wymienialne elementy składowe środków, o których mowa w lit. a), mające zasadnicze znaczenie dla ich funkcji ochronnej;

c) systemy przyłączy do środków, o których mowa w lit. a), które nie są noszone ani trzymane przez osobę, są zaprojektowane do łączenia tych środków z urządzeniem zewnętrznym lub ze stabilnym punktem kotwiczącym, nie są przeznaczone do trwałego przymocowania i nie wymagają przeprowadzenia prac montażowych przed użyciem;

 

Poniżej znajdą Państwo wymagania stawiane odzieży roboczej lub materiałom przeznaczonym na odzież roboczą:

 • masa powierzchniowa,
 • pH,
 • zawartość formaldehydu,
 • odporność wybarwień na pot alkaliczny,
 • odporność wybarwień na pot kwaśny,
 • odporność wybarwień na pranie,
 • odporność wybarwień na tarcie suche,
 • odporność wybarwień na tarcie mokre,
 • siła zrywająca,
 • wytrzymałość na rozdzieranie,
 • zmiana wymiarów po pierwszym i piątym praniu,
 • odporność na mięcie,
 • odporność na ścieranie,
 • przepuszczalność powietrza.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt>>>.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS