Zakres certyfikacji

Od dnia 21 kwietnia 2018 r. podstawą prawną badania typu UE są wymagania ujęte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

ITT CERTEX – Jednostka Notyfikowana nr 2534 – została notyfikowana 6 grudnia 2017 r. w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dla środków ochrony indywidualnej (PPE). W okresie wcześniejszym, od dnia 8 maja 2014 r. posiadała notyfikację w obszarze dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (89/686/EWG).

ITT CERTEX bierze udział w pracach Grupy Ekspertów PPE (PPE Expert Group) oraz European Coordination of Notified Bodies for Personal Protective Equipment.

ITT CERTEX jest sygnatariuszem deklaracji o postępowaniu zgodnie z wynikami prac Coordination of Notified Bodies.

Szczegółowy zakres akredytacji (dostępny na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji - PCA).

Lista dokumentów normatywnych stosowanych w ramach elastycznego zakresu akredytacji - do pobrania.

ITT CERTEX – Jednostka Notyfikowana nr 2534 – realizuje proces oceny zgodności UE w zakresie:

Grupa/grupy wyrobów Moduł Moduł   
Odzież
Rękawice
Obuwie
Urządzenia do ochrony dróg oddechowych

Środki ochrony indywidualnej
kategorii II i III

Badanie typu UE

 

Moduł B

Odzież
Rękawice
Obuwie
Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
Środki ochrony indywidualnej
kategorii III


kontrola produktu w losowych odstępach czasu

 

Moduł C2Podstawowymi elementami procesu badania typu UE są:

 

  • zgłoszenie wniosku o certyfikację wraz z dokumentacją i wzorem wyrobu formularze - Do pobrania >>>,
  • formalna ocena kompletności dokumentacji (zawartość dokumentacji określona jest w załączniku III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG /Tekst rozporządzenia OJ L 81, 31.3.2016, p. 51–98 /
  • rejestracja wniosku,
  • badania wyrobu,
  • przeprowadzenie oceny (ocena raportów z badań, ocena zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi, ocena oznakowania),
  • decyzja,
  • udzielenie certyfikatu.

 

Certyfikaty badania typu UE udzielane są maksymalnie na okres 5 lat.

Kontrola produktu w losowych odstępach czasu środków ochrony indywidualnej III kategorii polega na:

  • badaniu prób pobranych w miejscu produkcji środka ochrony indywidualnej, w celu sprawdzenia zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa i typem środka opisanym w certyfikacie badania typu UE,
  • kontroli produktu w celu weryfikacji jednorodności produkcji oraz zgodności ŚOI z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.

Odpowiednie formularze znajdą Państwo w zakładce Badanie typu UE - Do pobrania>>>.

 

Skargi na czynności związane z działalnością Działu Certyfikacji ITT CERTEX oraz odwołania od decyzji podjętych przez Dział Certyfikacji ITT CERTEX mogą być kierowane do Prezesa Zarządu ITT CERTEX Sp. z o.o. zgodnie z procedurą P-13 Skargi i odwołania (Procedura udostępniana na życzenie w siedzibie Jednostki).

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS