Zakres certyfikacji

Od dnia 21 kwietnia 2018 r. podstawą prawną badania typu UE są wymagania ujęte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

ITT CERTEX – Jednostka Notyfikowana nr 2534 – jest pierwszą w Polsce Jednostką Notyfikowaną, która dla środków ochrony indywidualnej (PPE) uzyskała notyfikację w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Nasza Jednostka bierze udział w pracach European Coordination of Notified Bodies for Personal Protective Equipment.


Jesteśmy sygnatariuszem deklaracji o postępowaniu zgodnie z wynikami prac Coordination of Notified Bodies.
Szczegółowy zakres akredytacji (dostępny na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji - PCA).

Lista dokumentów normatywnych stosowanych w ramach elastycznego zakresu akredytacji - do pobrania.

ITT CERTEX Sp. z o.o. – Jednostka Notyfikowana nr 2534 – realizuje proces oceny zgodności UE w zakresie:

Grupa/grupy wyrobów Moduł Moduł   
Odzież
Rękawice
Obuwie
Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
Badanie typu UE Moduł B
Odzież
Rękawice
Obuwie
Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
Środki ochrony indywidualnej kat. III

kontrola produktu
w losowych odstępach czasu
Moduł C2Podstawowymi elementami procesu badania typu UE są:

 

  • zgłoszenie wniosku o certyfikację wraz z dokumentacją i wzorem wyrobu formularze - Do pobrania >>>,
  • formalna ocena kompletności dokumentacji (zawartość dokumentacji określona jest w załączniku III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG /Tekst rozporządzenia OJ L 81, 31.3.2016, p. 51–98 /
  • rejestracja wniosku,
  • badania wyrobu,
  • przeprowadzenie oceny (ocena raportów z badań, ocena zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi, ocena oznakowania),
  • decyzja,
  • udzielenie certyfikatu.

 

Certyfikaty badania typu UE udzielane są maksymalnie na okres 5 lat.

Kontrola produktu w losowych odstępach czasu środków ochrony indywidualnej III kategorii polega na:

  • badaniu prób pobranych w miejscu produkcji środka ochrony indywidualnej, w celu sprawdzenia zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa i typem środka opisanym w certyfikacie badania typu UE,
  • kontroli produktu w celu weryfikacji jednorodności produkcji oraz zgodności ŚOI z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.

Odpowiednie formularze znajdą Państwo w zakładce Badanie typu UE - Do pobrania>>>.

 

Skargi na czynności związane z działalnością Działu Certyfikacji ITT CERTEX oraz odwołania od decyzji podjętych przez Dział Certyfikacji ITT CERTEX mogą być kierowane do Prezesa Zarządu ITT CERTEX Sp. z o.o. zgodnie z procedurą P-13 Skargi i odwołania (Procedura udostępniana na życzenie w siedzibie Jednostki).

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS