Przedłużenie ważności / przegląd certyfikatu badania typu UE

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI / PRZEGLĄD CERTYFIKATU BADANIA TYPU UE

Certyfikaty badania typu UE wydane w oparciu o wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425 posiadają maksymalny okres ważności do 5 lat.  ITT CERTEX realizuje procedurę przedłużenia ważności certyfikatów wydanych przez inne jednostki notyfikowane.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 przedłużenie ważności certyfikatu należy rozumieć jako procedurę oceny i wydanie certyfikatu badania typu UE z datą ważności od dnia następnego w odniesieniu do daty ważności certyfikatu, którego ważność upływa. Procedura ta nosi nazwę Przegląd certyfikatu badania typu UE. W takiej sytuacji producent powinien spełnić wymagania określone w rozporządzeniu (UE) 2016/425 a przedłużenie ważności może zrealizować dowolna jednostka notyfikowana: ta jednostka która wydała certyfikat (którego ważność upływa) albo inna jednostka notyfikowana. Producent dokonuje wyboru jednostki notyfikowanej.

 W przypadku zmian w normach zharmonizowanych produkt powinien zostać dostosowany do aktualnych wymagań i powinien zostać poddany przeglądowi.

Warto pamiętać, że certyfikaty badania typu WE i decyzje o zatwierdzeniu wydane na podstawie dyrektywy 89/686/EWG zachowują ważność maksymalnie do dnia 21 kwietnia 2023 r., chyba że ich ważność wygasa przed tą datą.

Procedura przedłużenia (przeglądu certyfikatu badania typu UE) realizowana jest podobnie jak procedura badania typu UE.
W tym celu należy zgłosić się do naszej jednostki przesyłając wypełniony formularz wniosku.
Formularze znajdą Państwo w zakładce Ocena typu UE  - Do pobrania>>>.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat procedury przedłużenia / aktualizacji certyfikatów prosimy kontaktować się z biurem jednostki: biuro@ittcertex.pl

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS