Koniec okresu przejściowego

Uprzejmie informujemy wszystkich naszych Klientów oraz producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej, którzy jeszcze nie są ale – mamy nadzieję w niedalekiej przyszłości – będą współpracowali z naszą Jednostką Notyfikowaną, że zgodnie z Artykułem 47 punkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG) certyfikaty oceny typu WE i decyzje o zatwierdzeniu wydane na podstawie dyrektywy 89/686/EWG zachowują ważność do dnia 21 kwietnia 2023 r., chyba że ich ważność wygasa przed tą datą.

Aby potwierdzić zgodności z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w ww. rozporządzeniu, Załącznik II, zapraszamy do zgłoszenia się do Jednostki Notyfikowanej ITT CERTEX (nr 2534) w celu przeprowadzenia procedury oceny zgodności wg modułu B i w konsekwencji uzyskanie certyfikatu badania typu UE.

Podstawowe informacje znajdą Państwo na naszych stronach Internetowych – CE BADANIE TYPU UE.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą oraz pytań i wątpliwości związanych z prowadzeniem oceny i zgodnością wg wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub skorzystanie z formularza w zakładce kontakt>>>.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS